Общи условия

Общи условия Демакс АД
Данни за Дружеството
Демакс АД, седалище ж.к. Горубляне, ул.Абагар 16, София 1138, България. ЕИК
BG831453003, МОЛ Марин Несторов, тел. 02 930 7777
Предмет
1. “Демакс” АД (“Дружеството”) е дружество, което предоставя услуги по изработка и
доставка на печатни продукти, чието съдържание, вид, тираж и останали
характеристики се определят от Възложителя.
2. Всяко лице (Възложител), което желае да възложи на “Демакс” АД изпълнението на
дейности по изработка на печатни продукти, може да подпише индивидуален
договор с Дружеството, уреждащ конкретни условия за изработка на възложените
от него продукти. В случаите, в които няма подписан отделен договор между
Дружеството и Възложителя, както и по отношение на всички неуредени в
конкретния договор въпроси, се прилагат разпоредбите на настоящите Общи
условия, като се счита, че с потвърждаване на съответната Поръчка (Ценова
оферта) за изработка на печатни продукти, направено по какъвто и да е начин от
Възложителя, последният се съгласява с настоящите Общи условия.

Възлагане изработването на печатни продукти
1. Възложителят може във всеки един момент да отправя писмени запитвания до
Дружеството относно условията за изработването на конкретни печатни продукти.
Запитванията могат да се предоставят на Дружеството по електронен път или на
хартия в офиса на Дружеството. Заедно със съответното запитване, Възложителят
предоставя на Дружеството PDF за печат на съдържанието, което следва да бъде
отпечатано на конкретните печатни продукти, който PDF за печат се предоставя на
дистрибутивен носител или по електронен път.
2. Въз основа на полученото запитване, Дружеството оформя писмена поръчка, която
съдържа подробна информация относно техническите характеристики на печатните
продукти, които са заявени за изработване от Възложителя и до момента на
приемането й от последния се счита за Ценова оферта от страна на “Демакс” АД.
Всяка поръчка следва да съдържа конкретна информация за тиража, срока за
изработване на продуктите, техните технически характеристики (размер, цветност
на печатните продукти) и калкулация на общата дължима сума по конкретната
поръчка, изчислена на базата на единичните цени и търговските отстъпки (ако има
такива индивидуално договорени с конкретния Възложител), посочени в
действащия към момента на възлагането Ценоразпис.
3. След изготвяне на съответната писмена поръчка, Дружеството я изпраща на
Възложителя, който се задължава да я прегледа и потвърди, ако е съгласен с
параметрите на същата. За надлежно приемане се счита подписването на
писмената поръчка от представител на Възложителя или изричното писмено
уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемането й, направено в каквато и да е
форма.
4. Възложителят няма право да променя характеристиките на печатните продукти,
посочени в съответната потвърдена от него писмена Поръчка, както и
съдържанието им, съдържащо с в конкретния PDF за печат. Възложителят може
да иска извършването на промени в печатните продукти само при условие, че
Дружеството не е започнало работата и изрично се съгласи с исканите промени. В

този случай Възложителят дължи заплащане на допълнително възнаграждение,
посочено от Дружеството.
Защита на личните данни
1. Въведение
1.1. Ние се ангажираме да защитим поверителността на посетителите на нашия
уебсайт; тази политика определя как ще се отнасяме към вашата лична
информация.
1.2. Като използвате нашия уебсайт и се съгласявате с тази политика, вие се
съгласявате да използваме бисквитки в съответствие с условията на тази
политика.
2. Събиране на лична информация
2.1. Можем да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична
информация:
2.1.1. информация за вашия компютър и за вашите посещения и
използване на този уебсайт
2.1.2. информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия
уебсайт;
2.1.3. информация, която ни предоставяте с цел абонамент за нашите
имейл известия и / или бюлетини;
2.1.4. информация, съдържаща се в или свързана с всякакви съобщения,
които ни изпращате;
2.1.5. всяка друга лична информация, която решите да ни изпратите;
2.2. Преди да ни разкриете личната информация на друго лице, трябва да получите
съгласието на това лице както за разкриването, така и за обработката на тази
лична информация в съответствие с условията на тази политика.
3. Използване на Вашата лична информация
3.1.Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде
използвана за целите, посочени в настоящата политика или на съответните
страници на уебсайта.
3.2. Можем да използваме вашата лична информация за:
3.2.1. администриране на нашия уебсайт и бизнес;
3.2.2. персонализиране на нашия уебсайт за вас;
3.2.3. да разрешите използването на услугите, достъпни на нашия уебсайт;
3.2.4. изпращане на стоки, закупени чрез нашия уебсайт;
3.2.5. изпращане на извлечения, фактури и напомняния за плащане и да
събира плащания от вас;
3.2.6. изпращане на нетърговски търговски съобщения;
3.2.7. изпращане на известия по имейл, които сте изрично поискали;
3.2.8. да ви изпратим нашия имейл бюлетин, ако сте го поискали (можете
да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от бюлетина);
3.2.9. изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашия бизнес,
които смятаме, че могат да Ви интересуват, по пощата или, когато сте се
съгласили специално с това, по имейл или подобна технология (можете да
ни информирате по всяко време, ако вече не сте изискват маркетингови
комуникации);
3.2.10. предоставяме на трети страни статистическа информация за нашите
потребители, но тези трети страни няма да могат да идентифицират нито
един отделен потребител от тази информация;
3.2.11. да се справят с запитвания и оплаквания, направени от или относно
вас, свързани с нашия уебсайт;
3.2.12. проверява спазването на условията, регулиращи използването на
нашия уебсайт;
3.3. Няма да предоставяме без вашето изрично съгласие вашата лична
информация на която и да е трета страна за целите на директния маркетинг на

тяхна или друга трета страна.
4. Разкриване на лична информация
4.1. Ние можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите
служители, служители, застрахователи, професионални съветници, агенти,
доставчици или подизпълнители, доколкото това е разумно необходимо за
целите, посочени в настоящата политика.
4.2. Можем да разкрием вашата лична информация:
4.2.1. до степен, в която ние сме длъжни да го направим по закон;
4.2.2. във връзка с текущо или бъдещо съдебно производство;
4.2.3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни
права (включително предоставяне на информация на други лица с цел
предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск);
4.2.4. на купувача (или бъдещия купувач) на всеки бизнес или актив, който
продаваме (или обмисляме); и
4.2.5. към всяко лице, което основателно вярваме, че може да подаде
молба до съд или друг компетентен орган за разкриване на тази лична
информация, когато според нашето разумно мнение такъв съд или орган би
имал основание да разпореди разкриването на тази лична информация.
4.3.Освен както е предвидено в тази политика, ние няма да предоставяме вашата
лична информация на трети страни.
5. Запазване на лична информация
5.1.Този раздел 5 излага нашите политики и процедури за запазване на данни,
които са предназначени да ни помогнат да гарантираме спазването на нашите
законови задължения във връзка със запазването и изтриването на лична
информация.
5.2.Личната информация, която обработваме за каквато и да е цел или цели, няма
да се съхранява по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.
5.3. Независимо от другите разпоредби на този раздел 5, ние ще запазим
документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
5.3.1. дотолкова, доколкото от нас се изисква това по закон;
5.3.2. ако смятаме, че документите могат да имат отношение към всяко
текущо или бъдещо съдебно производство; и
5.3.3. с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни
права (включително предоставяне на информация на други лица с цел
предотвратяване на измами и намаляване на кредитния риск).

6. Сигурност на Вашата лична информация
6.1.Ще предприемем разумни технически и организационни предпазни мерки, за да
предотвратим загубата, злоупотребата или промяната на вашата лична
информация.
6.2.Ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте, на нашите
защитени (защитени с парола и защитна стена) сървъри.
6.3.Всички електронни финансови транзакции, сключени чрез нашия уебсайт, ще
бъдат защитени от технологията за криптиране.
6.4.Вие признавате, че предаването на информация по интернет по своята
същност е несигурно и ние не можем да гарантираме сигурността на данните,
изпратени по интернет.
7. Изменения
7.1. Може да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме
нова версия на нашия уебсайт.
7.2. Понякога трябва да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте
доволни от промените в тази политика.
8. Вашите права
8.1. Можете да ни инструктирате да ви предоставим всяка лична информация,
която съхраняваме за вас; предоставянето на такава информация ще зависи от:
8.2. Можете да ни инструктирате по всяко време да не обработваме вашата лична
информация за маркетингови цели.

При обработването на лични данни Демакс АД спазва всички приложими към дейността
му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент
(ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за Нас
сигурността на личните данни на нашите служители, клиенти и потребители e от
първостепенно значение.
Личните данни, оставени от наши клиенти чрез онлайн контактна форма или запитване и
съдържащи се в базата данни на Демакс АД не може да се предоставя на трети лица,
освен с изричното съгласие на потребителя или клиента и/или съгласно българските
закони.

Преводи:

Черна линия над слайдер – Решения за вашите опаковки от А до Я / Подходящи и за по-
малки сезонни серии / Помощ от наш графичен дизайнер / Ти избираш размер – ние го

правим

How to guide
Можем ли да имаме два сценария 1. Знам какво искам 2. не знам какво искам
1. Знам какво искам
• Във формата ни за запитване попълвате всички посочени данни – размер,
материал с нужни бариерни слоеве, финиш ефекти, цип за многократна употреба,
евро дупка и тираж
• След като получим вашето запитване и нямаме нужда от повече информация, ще
получите от нас оферта, в която е описан и начин на плащане. При желание може
да бъде сключен и договор за услугата
• Ако харесате офертата ни, изпратете ни официално поръчка по имейл
• След получаване на поръчката ще ви изпратим форма за дизайн заедно с
инструкции за изисквания към файла
• Вие изпращате готовия за печат дизайн
• Ние правим финални подготовки на файла за печат
• След одобрение на файла за печат, стартираме вашата поръчка
• След отпечатване на материала, ние ще го форматираме
• Вие ще можете да вземете готовите торбички от нашето производство
2. Стартирам с нов продукт и искам пакет „Решение от А до Я“
• Свържете се с нас по телефон или чрез контактната форма, давайки ни възможно
най-много информация
• Заедно ще изберем най-подходящия материал, вид плик, размер и довършителни
процеси, съобразено с вашия продукт
• Ще изготвим оферта, на базата на избраните материали и тираж + пакет „Решение
от А до Я“, в която е описан и начин на плащане. При желание може да бъде
сключен и договор за услугата
• Нашият графичен дизайнер ще ви предложи визии за вашата опаковка
• След одобрение на файла за печат, стартираме вашата поръчка
• След отпечатване на материала, ние ще го форматираме
• Вие ще можете да вземете готовите торбички от нашето производство